Notice: Undefined index: x13eucookies_config in /home/users/grala01/public_html/domains/sklep.grala.com.pl/public_html/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 36

Notice: Trying to get property of non-object in /home/users/grala01/public_html/domains/sklep.grala.com.pl/public_html/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 36

Notice: Undefined index: x13eucookies_config in /home/users/grala01/public_html/domains/sklep.grala.com.pl/public_html/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/users/grala01/public_html/domains/sklep.grala.com.pl/public_html/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 77

§ 1. 

Postanowienia ogólne i zakres zastosowania 

1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: „OWS”) stanowią integralną część Umów zawieranych pomiędzy Wojciechem Grala i Bartłomiejem Grala, prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą GRALA s.c. Wojciech Grala, Bartłomiej Grala z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej (95 – 054 Ksawerów) przy ul. Chmielnej 4, NIP: 7312053211, REGON: 365430031 (dalej: „Sprzedawca”) a nabywcami oferowanych przez nich produktów (dalej: „Klient”), łącznie zwanymi „Stronami” i określają zasady realizacji Umów. 

2. OWS nie mają zastosowania w stosunkach: 

a) z konsumentami w rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego; 

b) z osobami fizycznymi zawierającymi Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

3. OWS mają pełne zastosowanie dla realizacji Umów, o ile nie będzie wynikać inaczej z Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wzorzec umowy stosowany przez Klienta obowiązuje wyłącznie w zakresie, w jakim Sprzedawca wyraził na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W pozostałym zakresie zastosowanie mają OWS, zaś warunki niezgodne z poniższymi postanowieniami nie wiążą Sprzedawcy, nawet jeżeli nie zostały przez niego w sposób wyraźny zanegowane. 

§ 2. 

Warunki zawarcia Umowy 

1. Wszelkie cenniki, reklamy, ogłoszenia, katalogi i inne materiały oraz informacje Sprzedawcy, kierowane do ogółu lub poszczególnych osób stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy i nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oferowanych produktów. Zmiany mogą zostać dokonane w każdym czasie. 

3. Zamieszczenie informacji o produkcie na stronie internetowej lub w cennikach, reklamach, ogłoszeniach, katalogach i innych materiałach oraz informacjach Sprzedawcy nie jest tożsame z dostępnością produktu u Sprzedawcy. 

4. Dane techniczne produktów zawarte na stronie internetowej lub w cennikach, reklamach, ogłoszeniach, katalogach i innych materiałach oraz informacjach Sprzedawcy mają charakter wyłącznie orientacyjny. 

5. Wiążące potwierdzenie danych technicznych Klientowi przez Sprzedawcę może nastąpić w formie pisemnej lub dokumentowej, w tym również przez e-mail. 

6. Milczące przyjęcie oferty Klienta przez Sprzedawcę zostaje wyłączone. 

7. Umowa zostaje zawarta wyłącznie w następujących formach: 

a) przez podpisanie dokumentu Umowy przez Strony; 

b) przez potwierdzenie przez Sprzedawcę zamówienia Klienta w formie pisemnej lub dokumentowej, w tym również przez e-mail; 

c) przez wykonanie dostawy przez Sprzedawcę, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Klienta. 

8. Umowa obejmuje wszelkie ustalenia poczynione pomiędzy Klientem a Sprzedawcą przed jej zawarciem, w tym w szczególności w toku prowadzonych uprzednio negocjacji. 

9. Konieczną przesłanką realizacji Umowy jest istnienie w trakcie jej realizacji stanu majątkowego Klienta, umożliwiającego realizację przez Klienta zobowiązań wynikających z treści Umowy. 

10. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę uzasadnionego przypuszczenia, że stan majątkowy klienta poddaje w wątpliwość możliwość spełnienia przez Klienta zobowiązań wynikających z Umowy, Sprzedawca może wstrzymać się z wykonaniem dostaw, wyznaczając Klientowi odpowiedni termin na spełnienie świadczenia przez Klienta jednocześnie z wydaniem mu produktów albo na ustanowienie przez Klienta stosownego zabezpieczenia dla realizacji zobowiązań. 

11. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 3. 

Cena i warunki płatności 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie cen wskazanych we wszelkich cennikach, reklamach, ogłoszeniach, katalogach i innych informacjach Sprzedawcy. 

2. Podane ceny są cenami brutto. 

3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, bez podpisu Sprzedawcy. 

4. Termin płatności należności wynikających z Umowy zostaje określony jednostronnie przez Sprzedawcę w wystawionej przez siebie fakturze VAT, o ile termin płatności nie wynika wprost z treści zawartej Umowy. 

5. Termin płatności należności zakreślony fakturą VAT nie może być dłuższy niż 30 dni. 

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania dokonania przedpłaty przez Klienta. 

7. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca poza innymi uprawnieniami wynikającymi z Umowy i przepisów prawa, ma prawo do: 

a) naliczenia względem Klienta odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych; 

b) domagania się od Klienta rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stosownie do treści ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych; 

c) natychmiastowego wstrzymania wszystkich swoich świadczeń wobec Klienta, w tym dostaw wynikających z innych Umów oraz odmowy przyjmowania zamówień, do czasu 

uregulowania płatności wraz z odsetkami. Wszelkie koszty i ryzyka związane ze wstrzymaniem dostaw produktów, takie jak koszty magazynowania i ubezpieczenia produktów obciążają Klienta. 

§ 4. 

Wydanie produktu i moment przejścia ryzyka 

1. Produkt zostaje wydany zgodnie z Umową, w chwili powierzenia go przewoźnikowi lub jego odbioru przez Klienta. 

2. Sposób wysyłki oraz opakowanie produktu pozostawione są ocenie i doświadczeniu Sprzedawcy. 

3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Klienta z chwilą wydania produktu. 

§ 5. 

Termin i warunki dostawy 

1. Termin wykonania Umowy rozpoczyna swój bieg od daty wskazanej w Umowie lub od daty potwierdzenia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę. 

2. Terminy wykonania Umowy mają charakter orientacyjny i są ustalane przez Sprzedawcę lub przez Strony, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności. 

3. Ustalony termin wykonania Umowy ma charakter wiążący wyłącznie w przypadku, gdy wynika to wprost z treści Umowy lub potwierdzenia zamówienia. 

4. Bieg terminu wykonania Umowy ulega wstrzymaniu: 

a) na czas dokonania przez Strony niezbędnych ustaleń dotyczących wykonania Umowy; 

b) na czas dokonania przez Strony niezbędnych ustaleń i rozwiązania problemów dotyczących kwestii technicznych; 

c) do czasu otrzymania przez Sprzedawcę ustalonej zaliczki. 

5. Jeśli termin wykonania Umowy został ustalony określoną datą, wstrzymanie biegu terminu, o którym mowa w punkcie powyższym skutkuje tym, że termin wykonania Umowy ulega przesunięciu o okres odpowiadający okresowi wstrzymania biegu terminu wykonania Umowy. 

6. Bieg terminu wykonania Umowy zostaje odpowiednio wstrzymany na skutek: 

a) działania siły wyższej względem Sprzedawcy lub jego podwykonawców; 

b) trudności w dostawie, których Sprzedawca nie mógł przewidzieć; 

c) problemów z energią elektryczną; 

d) trudności w zaopatrzeniu w surowce; 

e) zakłóceń w komunikacji; 

f) decyzji organów władzy publicznej. 

7. Termin wykonania Umowy zostaje zachowany, gdy w tym terminie: 

a) nastąpiło wydanie produktu w rozumieniu § 4; 

b) Sprzedawca powiadomił Klienta o gotowości do wysyłki produktu, jednak wysyłka nie została zrealizowana z przyczyn, które nie dotyczą Sprzedawcy. 

8. Dostawa produktów może być dokonywana partiami. 

§ 6. 

Zwrot produktów 

1. Klient może dokonać zwrotu dostarczonych produktów wyłącznie za uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku zgody na dokonanie zwrotu, wszelkie koszty związane ze zwrotem produktu obciążają Klienta. 

2. Zwrot produktów jest dopuszczalny pod warunkiem, że produkty są nowe, nigdy nie użytkowane i zapakowane w ich oryginalne opakowania. Opakowanie nie może być uszkodzone oraz nie może zawierać oznaczeń naniesionych przez Klienta lub osoby trzecie. 

§ 7. 

Rękojmia 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady produktów na zasadach rękojmi, z zastrzeżeniami opisanymi poniżej. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi idąca dalej niż określono w poniższych postanowieniach jest wyłączona. 

2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za otrzymane produkty również w sytuacji podniesienia przez niego roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. Klient ma obowiązek zbadać dostarczone produkty niezwłoczne po ich odbiorze, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia odbioru. W tym też terminie jest zobowiązany do zawiadomienia Sprzedawcy o dostrzeżonych wadach. Zawiadomienie Sprzedawcy powinno zostać dokonane w formie pisemnej lub dokumentowej. 

4. W przypadku dostawy produktów za pośrednictwem przewoźnika, Klient zobowiązany jest do zbadania opakowania oraz produktów, w celu zweryfikowania, czy nie posiadają uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli opakowanie lub produkty posiadają uszkodzenia, Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, spisując wraz z przedstawicielem przewoźnika protokół szkody, zawierający opis szkody, datę i podpis przedstawiciela przewoźnika. Zbadanie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem do podnoszenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń bądź utraty przesyłki w transporcie. 

5. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o wykryciu wad ukrytych produktu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia ich wykrycia. Zawiadomienie Sprzedawcy powinno zostać dokonane w formie pisemnej. 

6. Jeśli Klient nie zawiadomi Sprzedawcy o wykryciu wad w terminach wskazanych w ustępach powyższych, to traci on uprawnienia z tytułu rękojmi. 

7. Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi w sytuacji, gdy wada zostanie stwierdzona po upływie 2 lat od dnia odbioru produktu. 

8. Możliwość podnoszenia przez Klienta roszczeń z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w przypadku zaistnienia nieistotnych różnic między produktem dostarczonym a opisem produktu w Umowie lub nieistotnego ograniczenia przydatności, stanu lub jakości produktu związanych z udoskonalaniem produktu. 

9. Sprzedawca nie odpowiada za wady produktu wyrządzone działaniem osób trzecich lub oddziaływania czynników chemicznych. Sprzedawca nie odpowiada również za wady produktu wyrządzone samowolnymi naprawami lub zmianami produktów dokonywanych przez Klienta lub osoby trzecie. 

10. Jeśli roszczenia Klienta z tytułu rękojmi okażą się zasadne, Sprzedawca może dostarczyć nowy produkt w miejsce wadliwego lub zwrócić Klientowi uiszczoną cenę za produkt, przejmując wadliwy produkt na własność. Wyboru sposobu realizacji uzasadnionego roszczenia dokonuje Sprzedawca. 

11. Koszty wymiany produktu ponosi Sprzedawca, z tym zastrzeżeniem, że: 

a) Sprzedawca ponosi jedynie koszty dostarczenia nowego produktu do miejsca dostawy pierwotnie dostarczonego produktu; 

b) Sprzedawca nie ponosi kosztów dodatkowych, związanych z wymianą produktu, takich jak: transportem wadliwych, naprawionych lub nowych produktów, usuwaniem odpadów, podróżą i czasem podróży. 

12. Jeśli roszczenia Klienta z tytułu rękojmi okażą się bezzasadne, Sprzedawca może domagać się od Klienta zwrotu wszelkich poniesionych przez Sprzedawcę kosztów związanych z rozpatrywaniem roszczeń Klienta. 

§ 8. 

Gwarancja 

1. Na dostarczone towary Sprzedawca udziela Klientowi gwarancji. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczone towary spełniają wymagania w zakresie jakości wykonania i użytych materiałów oraz działania zgodnego z przeznaczeniem. 

2. Okres gwarancji na produkty oferowane przez Sprzedawcę liczony jest od dostawy do Klienta i wynosi 12 miesięcy. 

3. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produktach. 

5. Gwarancja nie obejmuje w szczególności: 

a) uszkodzeń mechanicznych powierzchni lub części składowych produktów; 

b) uszkodzeń powstałych wskutek używania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem; 

c) uszkodzeń produktów powstałych wskutek ingerencji w produkty; 

d) uszkodzeń produktów powstałych na skutek przechowywania produktów w niewłaściwych warunkach; 

e) uszkodzeń części składowych produktów będących konsekwencją zużycia w trakcie normalnej eksploatacji. 

6. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wada produktu jest objęta zakresem gwarancji przed dokonaniem zgłoszenia gwarancyjnego. 

7. Zgłoszenie gwarancyjne może zostać dokonane w następujący sposób: 

a) w formie zgłoszenia reklamacyjnego dokonanego na piśmie; 

b) w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail zamowienia@grala.com.pl; 

c) w formie zgłoszenia reklamacyjnego poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie: https://www.grala.com.pl/kontakt/; 

8. Zgłoszenie gwarancyjne powinno zawierać następujące dane: 

a) dane Klienta (imię i nazwisko, adres Klienta, telefon kontaktowy i adres e-mail Klienta); 

b) datę zgłoszenia reklamacji; 

c) kod i nazwę oraz ilość reklamowanego produktu; 

d) numer dowodu zakupu (faktura VAT, dokument WZ); 

e) opis uszkodzeń oraz zdjęcia uszkodzeń; 

f) opis okoliczności powstania uszkodzeń. 

9. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać dokonane niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż w terminie 2 dni od tej daty. Uchybienie wskazanym terminom skutkuje utratą uprawnień z tytułu gwarancji przez Klienta. 

10. W razie stwierdzenia istnienia wady powstałej z przyczyn tkwiących w produkcie, Sprzedawca zobowiązuje się do zrealizowania, wedle swojego uznania, jednego z poniższych świadczeń: 

a) wymiany produktu na nowy, wolny od wad; 

b) wymiany produktu na produkt podobny; 

c) zwrotu zapłaconej ceny za produkt. 

11. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do przyjętego zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty jego przyjęcia. 

12. Sprzedawca, w przypadku zasadnej reklamacji, zobowiązuje się do sprawnego i szybkiego usunięcia wady poprzez wymianę produktu na nowy wolny od wad, w terminie do 14 dni od daty przyjęcia reklamowanego produktu. W przypadku, gdy reklamowanego produktu nie ma na stanie magazynowym Sprzedawcy, termin wymiany produktu nastąpi w terminie do 60 dni. 

13. Jeżeli Sprzedawca nie będzie dysponował produktem identycznym do produktu podlegającego reklamacji, może, wedle wyboru Klienta, zostać dokonana wymiana produktu na produkt podobny (zbliżony stylistycznie i funkcjonalnie oraz cenowo do reklamowanego produktu) z aktualnej oferty Sprzedawcy lub zwrot zapłaconej ceny za produkt. 

14. W przypadku wyboru świadczenia w postaci zwrotu zapłaconej ceny za produkt, zwrot ten zostanie dokonany przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. 

15. Produkt wymieniony lub wymienione części składowe produktu przechodzą na własność Sprzedawcy. 

16. Jeśli reklamacja okaże się niezasadna, Sprzedawca może domagać się od składającego reklamację zwrotu wszelkich poniesionych przez Sprzedawcę kosztów związanych z rozpatrywaniem roszczeń z tytułu gwarancji. 

17. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta przyznanych przez ustawodawcę, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

§ 9. 

Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy 

1. W związku z wykonaniem Umowy Sprzedawca odpowiada wyłącznie w zakresie strat wyrządzonych umyślnie lub przez rażące niedbalstwo. Dalej idąca odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje wyłączona, chyba że Sprzedawca przyjmie na siebie dodatkową umowną odpowiedzialność gwarancyjną w formie pisemnej. 

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wyrządzone Klientowi szkody jest ograniczona do wartości Umowy, której niewykonanie lub nienależyte wykonanie stało się przyczyną szkody, niezależnie od podstaw prawnych odpowiedzialności Sprzedawcy. 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści. 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsze OWS oraz Umowy podlegają prawu polskiemu. W zakresie nieuregulowanym przez OWS lub Umowy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Spory wynikające z Umowy podlegają pod jurysdykcję sądów polskich. Właściwym do rozpoznawania sporów jest Sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Sprzedawcy. 

3. Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z dnia 11.04.1980 r. zostaje wyłączone. 

4. Nieważność jakichkolwiek postanowień OWS nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. Pozostałe postanowienia OWS należy interpretować w sposób umożliwiający w jak największym zakresie uzyskanie celu postanowienia OWS, które okazało się nieważne.